Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η DIMITED Ltd με VAT number: BG 204681473 και διεύθυνση Address: Lyulin 8, 9, 3011str., Sofia 1324, Bulgaria αφεξής αποκαλούμενη ως εταιρεία δεσμεύεται για την προστασία των εμπιστευτικών και προσωπικών πληροφοριών που της έχουν ανατεθεί και συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, η εταιρεία δεσμεύεται για την κατάλληλη προστασία και χρήση των προσωπικών πληροφοριών / δεδομένων (που ενίοτε αναφέρονται ως "προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία" ή "PII") που συλλέγει είτε ηλεκτρονικά είτε κατά τις επαγγελματικές υπηρεσίες που προσφέρει, ή μέσω των επικοινωνιών / συνεργασιών με οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Η δέσμευσή μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι μια φυσική προέκταση της δέσμευσης της εταιρείας για την τήρηση εμπιστευτικότητας πληροφοριών του πελάτη και βασίζεται στην πεποίθηση ότι ο σεβασμός των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων δεν είναι κάτι που απλά πρέπει να κάνουμε, αλλά και κάτι που βελτιώνει τον τρόπο εργασίας μας.

Η εταιρεία υιοθέτησε την παρούσα πολιτική προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (η Πολιτική) για να βοηθήσει στην καθιέρωση και διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τη συλλογή, επεξεργασία, γνωστοποίηση και διασυνοριακή μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με το υφιστάμενο, το αποχωρήσαν και το μελλοντικό Προσωπικό της εταιρείας, τους πελάτες, τους εργολάβους και τους συνεργάτες της εταιρείας.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία καθορίζει σε ποιο πλαίσιο επεξεργαζόμαστε ταπροσωπικά σας δεδομένα και εξηγεί τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις μας κατά την επεξεργασία αυτή.


Αρχές πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών

Η εταιρεία αναγνωρίζει την αναγκαιότητα διασφάλισης των πληροφοριακών αγαθών τα οποία βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό της καθώς και την υποχρέωση συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Οι αρχές πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών αποτελούν το πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων που διαχειρίζεται η εταιρεία παρέχοντας καθοδήγηση στους επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της σε σχέση με τον τρόπο οργάνωσης και επεξεργασίας των πληροφοριών.

Η πολιτική ασφάλειας μας αποτελείται από σύνολο κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται και προστατεύει τους Πληροφοριακούς της Πόρους (Information Assets).

Ο σκοπός της είναι η ΑΣΦΑΛΗΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ παροχή των υπηρεσιών και ψηφιακών προϊόντων στους τελικούς πελάτες ή συνεργαζόμενους φορείς.

Επιπροσθέτως, στόχος της είναι να θέσει περιορισμούς που αφορούν στην πρόσβαση και στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων, μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και άλλων σχετικών πληροφοριακών μέσων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων, εγγράφων και λογισμικού που η εταιρεία κατέχει και χρησιμοποιεί με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και των πληροφοριακών αγαθών.

Πρωταρχικοί Στόχοι της Πολιτικής Ασφάλειας είναι επίσης:

 • Η προστασία των πληροφοριών της εταιρείας.
 • Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών της εταιρείας
 • Η διασφάλιση της συμβατότητας με το Ευρωπαικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο
 • Ο καθορισμός του επιπέδου και των απαιτήσεων ασφάλειας της εταιρίας.
 • Η εγκαθίδρυση μηχανισμών που να υποστηρίζουν την αναγνώριση και πρόληψη απειλών των πληροφοριών της εταιρείας αλλά και την αποτελεσματική απόκριση της εταιρίας όταν οι απειλές πραγματοποιούνται.
 • Ο καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των μελών της εταιρίας, ώστε να επιτευχθεί η προστασία των πληροφοριών και των πληροφοριακών αγαθών.
 • Η αύξηση της επίγνωσης των κινδύνων τους οποίους διατρέχουν οι πληροφορίες και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας.

Για το λόγο αυτό η εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλίζει την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που επεξεργάζεται.

Παράλληλα εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες στα πλαίσια των οποίων:

 • Ορίζονται οι οργανωτικές δομές που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με την Ασφάλεια Πληροφοριών
 • Ορίζονται τα τεχνικά μέτρα ελέγχου και περιορισμού της πρόσβασης σε πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα
 • Καθορίζεται ο τρόπος διαβάθμισης των πληροφοριών ανάλογα με τη σπουδαιότητα και την αξία τους
 • Περιγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες προστασίας των πληροφοριών κατά τα στάδια της επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησής τους
 • Καθορίζονται οι τρόποι ενημέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων και των συνεργατών της Εταιρίας σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Προσδιορίζονται οι τρόποι αντιμετώπισης περιστατικών Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους διασφαλίζεται η ασφαλήςσυνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών της Εταιρίας σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων ή σε περιπτώσεις καταστροφών.

Το σύνολο των υπαλλήλων της εταιρείας και των συνεργατών της με πρόσβαση σε πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα της Εταιρίας, έχει την ευθύνη της τήρησης των κανόνων της εφαρμοζόμενης Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών.

Εξειδίκευση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Συλλογή δεδομένων.

Οι διαχειριστές δύνανται να τηρούν αρχείο με προσωπικά δεδομένα.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες διευθύνσεων α) η προσβάσιμη από όλους, β) η προσβάσιμη μόνο από επίσημες οντότητες και γ) η προσβάσιμη μόνο από τον εγγεγραμμένο. Ο εγγεγραμμένος επιλέγει την κατηγορία στην οποία θα κατατάξει τη διεύθυνση, επιλέγοντας κατ αυτό τον τρόπο την κατηγορία χρηστών που θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία.

Στις διευθύνσεις οι οποίες είναι προσβάσιμες από επίσημες οντότητες, υπάρχει υποχρεωτικά έγγραφο επιβεβαίωσης της διεύθυνσης και ο ΑΦΜ του εγγεγραμμένου. Σε τέτοιου είδους διευθύνσεις σε διαφορετικές χώρες, μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου επιβεβαίωσης με τον ΑΦΜ του εγγεγραμμένου μόνο της ίδιας χώρας με εκείνη που η επίσημη οντότητα είναι εγκατεστημένη.

Για τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο έγγραφο επιβεβαίωσης, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν φέρει καμία ευθύνη για την διαρροή τους.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο εγγεγραμμένος θέλει να διατηρήσει απόρρητο το λογαριασμό του κάνει τη σχετική επιλογή. Κατά την αναζήτηση ο χρήστης βλέπει αντί κάποια διεύθυνση μόνο τον dpa του εγγεγραμμένου. Σε κάθε περίπτωση, το ταχυδρομείο παραλαμβάνοντας επιστολή και δέμα με διεύθυνση dpa του επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στο απόρρητο αρχείο ώστε να διεκπεραιώσει την αποστολή.

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται όσο υπάρχει λογαριασμός στην ιστοσελίδα.

Οποιαδήποτε στιγμή θελήσει ο εγγεγραμμένος μπορεί να διαγράψει το λογαριασμό του από το privacy center.

Για κάθε επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας αυτής και των πληροφοριών που διακινήθηκαν και να χρησιμοποιήσει κάθε πληροφορία που του παρασχέθηκε, προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημα του χρήστη/επισκέπτη ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων αυτού και της εταιρείας

Επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου του, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών(servers) του, των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου αυτών προς τους διακομιστές(servers) της εταιρείας ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σ’ αυτό, όσον αφορά τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

2. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η επεξεργασία των απλών προσωπικών σας δεδομένων ή/και προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα δεδομένα) γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, η οποία βασίζεται σε αίτημα σας για την παροχή των υπηρεσιών μας το οποίο διαβιβάζεται είτε απευθείας στην εταιρία μας από εσάς που επιθυμείτε τα προιόντα και υπηρεσίες μας είτε μέσω τρίτων συνεργατών μας.

Με βάση το αίτημα σας αυτό καταρτίζεται η μεταξύ μας σύμβαση και λαμβάνετε τις υπηρεσίες μας.

Περαιτέρω, η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα) βασίζεται είτε στην ρητή συγκατάθεση είτε σε κάποια άλλη νόμιμη βάση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.

Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε ότι μπορεί να ζητήσουμε από εσάς απλά προσωπικά δεδομένα ή/και προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) για να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και ορισμένα προσωπικά δεδομένα μπορεί να χρειαστούν για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους όρους της σύμβασής μας μαζί σας

Η επεξεργασία των απλών προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται πάντα στη συγκατάθεσή σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των απλών προσωπικών σας δεδομένων ή/και των ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα) είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας π.χ. για προωθητικές ενέργειες, κ.λπ. ανά πάσα στιγμή μπορείτε να κάνετε ανάκληση της συγκατάθεσης.

3. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Όταν σας παρέχουμε μια υπηρεσία διατηρούμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) για όλο το διάστημα ισχύος της μεταξύ μας συνεργασίας και σε κάθε περίπτωση έως την παραγραφή της υπηρεσίας ή μέσω τρίτου συνεργάτη,

Όταν πρόκειται να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση, διατηρούμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται για να συμμορφωθούμε με τη εν λόγω υποχρέωση.

4. Μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα (απλά και ειδικών κατηγοριών–ευαίσθητα), λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία κατά την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια, σε ειδικό ηλεκτρονικό χώρο

Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς.

Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

5 .Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της σύμβασης που θα συναφθεί, τα απλά προσωπικά σας δεδομένα και τα ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα), θα διαβιβαστούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, θα μπορούν να τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Εταιρίας, βάσει της μεταξύ τους σύμβασης.

Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί επίσης να είναι διαμεσολαβούντα πρόσωπα που θα ενεργήσουν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρίας.

Διαβίβαση δεδομένων από την Εταιρία προς το Εξωτερικό μπορεί να γίνει μόνο βάσει ρητής νομοθετικής υποχρέωσης (πχ. νομοθεσία για ξέπλυμα χρήματος) ή βάσει συμβατικής αντασφαλιστικής υποχρέωσής της.

Στο πλαίσιο των προωθητικών εμπορικών και διαφημιστικών δραστηριοτήτων μας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτες εταιρείες οι οποίες παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις εταιρίες αυτές αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου προωθητικού εμπορικού σκοπού.

Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι διαβιβάζουμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για να παρέχουν τις προωθητικές υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να λαμβάνουν όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

6. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής (όταν αυτό είναι εφικτό) των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού ή να τα διαβιβάσουμε εμείς για λογαριασμό σας.

Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα από το privacy center - κέντρο απορρήτου της ιστοσελίδας μας καθώς και μέσω επικοινωνίας με τους τρόπους που αναφέρονται στην ενότητα 9 του παρόντος κειμένου.

Τέλος, έχετε πάντα το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) www.dpa.gr Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 64 75 600, Fax: 210 64 75 628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

7. Γενική Πληροφόρηση για την Προστασία Δεδομένων

Κατά την περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με την συχνότητα επίσκεψης στις διαφημίσεις (συμπεριλαμβάνονται και αυτές που εμφανίζονται σε ιστοσελίδες άλλων οργανισμών), και για τις συσκευές που χρησιμοποίησε για την επίσκεψη (κατασκευαστής, μοντέλο, λειτουργικό σύστημα, διεύθυνση IP, τύπος περιηγητή, και στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής).

7.1.1 Cookies: Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του περιεχομένου και τη μέτρηση χρήσης της ιστοσελίδας για σκοπούς εσωτερικής έρευνας αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να εγκατασταθούν "cookies" για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης (“browser”). Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή των εγγεγραμμένων και των χρηστών και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους. Τα “cookies” δεν βλάπτουν τον υπολογιστή. Ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής (“browser”) ειδοποιείται ο χρήστης όταν λάβει ένα "cookie", για να αποφασίσει εάν θα το δεχτεί ή όχι. Ωστόσο, εάν δεν το δεχτεί, ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες του λογισμικο περιήγησης. Τα cookies έχουν διάρκεια ζωής όσο χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα.

7.2. Google Analytics: Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα «Google Analytics» για τη βελτιστοποίηση της κίνησης προς και μεταξύ των εταιρικών ιστοσελίδων. Είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Google η οποία παράγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα μιας ιστοσελίδας και τις πηγές αυτής και μετράει την μετατροπή επισκεπτών σε δυνητικούς χρήστες. Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του χρήστη, είναι ανώνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη της ανωνυμίας της διεύθυνσης IP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/2763052.

8. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι και οι χρήστες να ελέγχουν κατά διαστήματα τους όρους χρήσης, για πιθανές ενημερώσεις.

Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

9. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, , εκτός της χρήσης του privacy center εντός της ιστοσελίδας μας , μέσω αλληλογραφίας στην διεύθυνση Address: Lyulin 8, 9, 3011str., Sofia 1324, Bulgaria (Υπόψιν DPO κου Δαβαλά Αθανάσιου ) στα τηλέφωνα Tl: 0035 9876 353507 & 0030 6976 222030 καθώς και στο τηλέφωνο 0030 210 74 84 84 5 ή στέλνοντας email στο dpo@dpaddress.com